phoca_thumb_l_rainerova_chata Rainerova chata zostáva v rukách terajšieho nájomcu | Aktuálne správy z hôr | Aktuality

Rainerova útulňa na Starolesnianskej poľane zostáva aj naďalej v rukách jeho doterajšieho nájomcu Petra Petrasa mladšieho. V zmysle noviel zákonov o správe majetku štátu a ochrane prírody a krajiny bola nájomná zmluva uzavretá na dobu desiatich rokov s ročným nájmom vo výške 1 500 euro. Popri všeobecných podmienkach nájmu, ako je napríklad prevádzka infocentra ŠL TANAPu, bude musieť staronový nájomca splniť aj ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzky útulne stanovené rezortom životného prostredia.

 

Štátne lesy TANAPu vyhlásili v utorok 2. decembra t.r. v zmysle zákona o správe majetku štátu ponuku na nájom Rainerovej útulne uverejnením v dennej tlači. Novela zákona o správe majetku štátu sa totiž nedotkla spôsobu nakladania s majetkom štátu, a tak podľa § 13 ods. 1 predmetného zákona boli Štátne lesy (ŠL) TANAPu „povinné ponúknuť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v dennej tlači“. Záujemcovia o prenájom predmetnej nehnuteľnosti tak mohli svoje ponuky doručiť na ústredie ŠL TANAPu do 8. decembra t.r. do desiatej hodiny dopoludnia v riadne zapečatenej a označenej obálke.

Podmienkou účasti a zároveň zárukou možnosti úspechu v ponukovom konaní bolo splnenie podmienok, ktoré v predmetnom konaní stanovilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Tie sa týkali predovšetkým nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu nachádzajúceho sa v 3. až 5. stupni ochrany prírody. Podľa nich musel žiadateľ preukázať napríklad prevádzkovanie vysokohorskej chaty respektíve útulne v 5. stupni ochrany prírody so zásobovaním bez použitia mechanizačných prostriedkov a prevádzkovanie infocentra v 5. stupni ochrany prírody so zameraním na ochranu prírody TANAPu a to najmenej počas obdobia štyroch rokov. Splnenie týchto podmienok musel záujemca v ponukovom konaní riadne preukázať. Súčasne musel ponúknuť vyššie, ako minimálne nájomné stanovené znaleckým posudkom a vyhlásené v ponukovom konaní vo výške 980,- euro.Do stanoveného termínu boli na Štátne lesy TANAPu doručené tri obálky, na ktorých bolo podľa podmienok predmetného ponukového konania uvedené: "Neotvárať! Nájom nehnuteľností v k.ú. Tatranská Lomnica". Po ich otvorení 8. decembra t.r. komisia posudzovala pri všetkých troch ponukách nielen výšku ponúkanej sumy ročného nájmu, ale aj skutočnosť, či záujemca splnil podmienky na prenájom hnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v 3. až 5. stupni ochrany prírody stanovené v predmetnom ponukovom konaní. Jediný, kto predmetné podmienky splnil, bol doterajší nájomca Rainerovej útulne Peter Petras mladší.

Podľa novely zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu vznp, ktorým bol novelizovaný zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp, „nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v 3. až 5. stupni ochrany prírody možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac na desať rokov“. A tak zmluva, ktorú 9. decembra t.r. obe zmluvné strany podpísali, bola v zmysle citovaných noviel zákonov uzavretá na dobu desiatich rokov s ročným nájmom vo výške 1 500 euro. Popri všeobecných podmienkach nájmu, ako je napríklad prevádzka infocentra ŠL TANAPu, bude musieť nový nájomca splniť aj ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzky útulne stanovené MŽP SR.

Po schválení predmetnej zmluvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom financií SR a jej uverejnení na centrálnom registri zmlúv, nadobudne jej znenie účinnosť od 1. januára 2015.

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all