Národný park Poloniny je najvýchodnejšie položeným NP na území Slovenska. Nachádza sa na severovýchode Slovenska pri hraniciach s Ukrajinou a s Poľskom. NP Poloniny bol vyhlásený v roku 1997 na ploche 29 805 ha a výmera ochranného pásma je 10 973 ha. Je súčasťou jedinej medzinárodnej biosférickej rezervácie na svete, ktorá sa rozkladá na území 3 štátov.

NP Poloniny tak prirodzene susedí s poľským Bieszczadským parkom narodowym, Cisniansko -Wetlinským parkom krajobrazovym a Parkom krajobrazovym doliny Sanu, a s ukrajinským Užanskym nacionaľnym pryrodnym parkom. Pomenovanie NP Poloniny sa odvodzuje od miestneho rusínskeho pomenovania vysokopoložených horských lúk – poloniny. NP sa nachádza v prešovskom kraji v okrese Snina a patrí k najredšie osídleným oblastiam Slovenska.

Geomorfológia

NP Poloniny sa rozprestiera v Poloninách Bukovských vrchoch a južný okraj územia zasahuje do pohoria Nízke Beskydy. Tieto oblasti patria do subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty. Z hľadiska geologického členenia je NP Poloniny súčasťou duklianskej jednotky flyšového pásma, ktorá je tvorená sedimentárnymi horninami strednej kriedy (druhohory ) až paleogénu (treťohory ). Sú to najmä ílovce, pieskovce, menej slieňovce, zlepence a iné. Flyšové horniny sú často prekryté inými mladšími (štvrtohornými) sedimentami rôzneho druhu.

NP Poloniny sa vyznačuje výrazne členitým reliéfom, ktorý je výsledkom spolupôsobenia endogénnych procesov (vrásnenie a pohyby zemskej kôry) a exogénnych procesov ( erózia a akumulácia materiálu). Nachádzajú sa tu vysoké chrbty a hlboké doliny, malé kotlinky a brázdy, oblé skalnatékopce – tvrdoše a hlboké sedlá. Riečna erózia a akumulácia sa prejavila vznikom nív, riečnych terás a zosuvov. Na území NP sa nachádza 7 národných prírodných rezervácií (Stužica, Havešová, Riaba skala, Rožok, Pľaša, Stinská, Pod Ruským), 12 prírodných rezervácií (Bahno, Borsučiny, Bzaná, Gazdoraň, Hlboké, Hrúnok, Ruské, Stinská Slatina, Stružnická dolina, Šípková, Udava, Uličská Ostrá) a 1 prírodná pamiatka (Ulička). Bolo tu objavených zatiaľ 6 jaskýň, ktoré ale nemajú krasovú výzdobu, nie sú verejnosti prístupné a významné sú ako zimoviská netopierov. Najvyšším vrchom je Kremenec (1210 m. n. m.), ktorý je zároveň miestom, kde sa stretávajú 3 štátne hranice – slovenská, poľská a ukrajinská.

Podnebie a vodstvoVäčšia časť územia NP patrí do chladnej klimatickej oblasti, doliny a kotliny do mierne teplej až teplej vlhkej oblasti. Ročný úhrn zrážok predstavuje 800 – 1000 mm za rok, priemerná ročná teplota je 4-8°C. Snehová pokrývka trvá od novembra do apríla, vo vyšších polohách je to až 160 dní. Spomedzi vodných tokov v NP Poloniny sú najvýznamnejšie Uh s prítokmi Uličkou a Ubliankou a Laborec s prítokmi Cirochou a Udavou. Najväčší vodohospodársky význam má rieka Cirocha, na ktorej bola v rokoch 1981 – 1987 vybudovaná vodná nádrž Starina, ktorá je najväčšou nádržou pitnej vody na Slovensku a obsahuje pribl. 6 mil. m3 vody. V dôsledku jej výstavby bolo vysťahovaných 7 obcí s približne 3500 obyvateľmi.

Fauna a flóra

Asi 80% územia NP pokrývajú pôvodné bukovo-jedľové lesy, ktoré na mnohých miestach majú charakter pralesov. Nachádza sa tu najväčší komplex pralesov na Slovensku. Najznámejšie sú Stužica, Rožok a Havešová, ktoré sú spolu s Vihorlatským pralesom v CHKO Vihorlat od júna 2007 zapísané do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Okrem nich sa tu v nižších nadmorských výškach nachádzajú aj dubovo-hrabové lesy, v ktorých sú prítomné tiež javor mliečny, javor poľný, lipa veľkolistá a lipa malolistá.

Na charakteristických horských lúkach – poloninách( najkrajšie sú v okolí Ďurkovca, Pľaše, Jarabej skaly a Kamennej lúky) – rastie veľa východokarpatských druhov rastlín, ktoré tu majú najzápadnejšiu hrnicu rozšírenia, mnohé sú endemity. Z nich významné sú iskerník karpatský, hadomor ružový, klinček bradatý, fialka dácka a mliečnik Sojakov. Na poloninách i nižšie položených vlhkých lúkach sa vyskytujú mnohé naše slovenské orchidey z čeľade vstavačovité. V NP Poloniny rastie viac než 800 druhov plesní a 100 druhov lišajníkov.

Rovnako tiež živočíšstvo NP Poloniny sa vyznačuje veľkou bohatosťou druhov a prítomnosťou mnohých ohrozených druhov. Zistených tu bolo až 5981 druhov bezstavovcov a 320 druhov stavovcov( 1 druh kruhoústych, 24 druhov rýb, 13 druhov obojživelníkov, 8 druhov plazov, 211 druhov vtákov a 63 druhov cicavcov). Vyskytujú sa tu aj veľké lesné zvieratá: medveď hnedý, vlk, rys ostrovid i mačka divá a tiež los mokraďový.

Zvláštnosťou je aj prítomnosť zubra hrivnatého, ktorý sa na Slovensku nikde inde vo voľnej prírode nevyskytuje. Bol sem nasadený v roku 2004 a v súčasnosti jeho početnosť je asi 400 jedincov.

Turistika

V NP Poloniny sa nachádza niekoľko značených turistických chodníkov:

 • Nová Sedlica - Kremenec - Riaba skala - Ruské sedlo – Černiny – Balnica – Lupkovské sedlo (červená značka) – chodník vedúci po hrebeni
 • Runina - Smrekovica - Ruské - Ruské sedlo (hranica s Poľskom)(modrá značka)- odtiaľ sa dá pokračovať na poľskej strane po žltej do mestečka Cisna
 • Uličské Krivé - Ruský Potok - Topoľa (modrá značka) – cestou je možné vidieť pôvodné drevené kostolíky (cerkvi)
 • Runina – Tri studničky- Komúrny (zelená značka) – Tri studničky je pútnické miesto zjavenia Panny Márie, cesta vedie cez lúky - poloniny
 • Nová Sedlica - Príkry - Čierťaž (zelená značka)
 • Nová Sedlica – Grófske chyžky – Riaba skala (žltá značka) – cesta vedie po doline, na konci krásna vyhliadka
 • Osadné - Balnica (žltá značka)

Hraničné turistické prechody:

 • Ruské sedlo - Roztoki Górne
 • Osadné - Balnica

Táboriská

 • Nová Sedlica - sedlo pod Čierťažou
 • Nová Sedlica - Poľana
 • Stakčín - Ruské sedlo
 • Stakčín - Starina
 • Runina - Poloninský Potok
 • Osadné – nad kasárňou

Náučné chodníky

 • Ulič - Náučný chodník Miroslava Poliščuka – poskytuje informácie o prírode Polonín
 • Osadné – Lesnícky náučný chodník

Cyklotrasy

 • Stakčín - Ruské - Topoľa - Príslop - Stakčín (okolo Stariny)
 • Stakčín - Príslop - Ulič - Ruská Volová - Stakčín (okolo Nastazu)
 • Ulič - Zboj - Nová Sedlica
 • Ulič - Ruský Potok - Runina

V NP Poloniny sa nachádza najviac národných kultúrnych pamiatok - drevené kostolíky v Jalovej, Ruskom Potoku, Topoli, Uličskom Krivom a mnoho ďaľších. V zimnom období turistom k dispozícii trate na beh na lyžiach, ktoré vedú po turistických chodníkoch a nachádza sa tu tiež lyžiarske stredisko Ulič – Čierťaž (350 m).

NP Poloniny patrí k najtmavším miestam na Slovensku, t.j. miestam s najnižším svetelným znečistením, a preto bol na jeho území v roku 2010 Park tmavej oblohy Poloniny s vynikajúcimi možnosťami pozorovania oblohy.

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all