Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov od 1. novembra do 15. júna
 1. Bielovodská dolina od poľany Biela voda - modra modrá značka
 2. Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom - zelena zelená značka
 3. Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom - modra modrá značka
 4. Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo - naucny zelená značka (náučný chodník )
 5. Kopské sedlo od Bieleho plesa - modra modrá značka
 6. Jahňací štít od Zeleného plesa - zlta žltá značka
 7. Veľká Svišťovka od Zeleného plesa - cervena červená značka
 8. Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky - cervena červená značka
 9. Malá Studená dolina od Téryho chaty - zelena zelená a zlta žltá značka
 10. Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty - modra modrá a zlta žltá značka
 11. Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky - modra modrá značka
 12. Velická dolina od Velického plesa - zelena zelená značka
 13. Rysy od rázcestia nad Žabím potokom - cervena červená značka
 14. Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom - modra modrá značka
 15. magistrála Sliezky dom - Popradské pleso v čase snehovej pokrývky - cervena červená značka
 16. Mlynická dolina od vodopádu Skok - zlta žltá značka
 17. Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále - zlta žltá značka
 18. Furkotská dolina od chaty pod Soliskom - modra modrá značka
 19. Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese - modra modrá značka
 20. Kriváň od horárne Tri Studničky - zelena zelená značka
 21. Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu - modra modrá značka
 22. Tichá dolina od chatky Tábor - zlta žltá značka
 23. Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo - modra modrá značka
 24. Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú - zlta žltá značka
 25. Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo - zlta žltá značka, Gáborovo sedlo - zelena zelená značka a Bystré sedlo - modra modrá značka
 26. od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance - zelena zelená značka a na Jamnické sedlo - modra modrá značka;
 27. od kóty Klinovaté na Baranec - zelena zelená značka
 28. ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec - zlta žltá značka
 29. Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo - zelena zelená značka, na Smutné sedlo - modra modrá značka a Jalovecké sedlo - zelena zelená značka
 30. Jalovecká dolina od križovatky na Salatín - zelena zelená značka a na Baníkovské sedlo - modra modrá značka
 31. hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla Pálenica po Pyšné sedlo - cervena červená značka
 32. Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo - modra modrá značka a na sedlo Zábrať - zelena zelená značka
 33. Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová - modra modrá značka
 34. Spálená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá - modra modrá značka a na Baníkovske sedlo - zlta žltá značka
 35. Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu - zelena zelená značka a na sedlo Zábrať - zlta žltá značka
 36. Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou - modra modrá značka na Bobrovecké sedlo a na sedlo Príslop - zelena zelená značka
 37. od ústia Juráňovej doliny na Hrubý vrch a Bobrovecké sedlo - cervena červená značka
Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov od 1. januára do 15. júna
 1. Symbolický cintorín pod Ostrvou - zlta žltá značka z oboch smerov

Všetky miesta sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov sú vyznačené na tabuliach priamo v teréne.Tip na víkend

 • All
 • #Adrenalín
 • #Pobyty

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all